آزمون استخدامی تامین اجتماعی

آزمون استخدامی تامین اجتماعی ویژه اداره کل غرب تهران بزرگ

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل غرب تهران بزرگ، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در این آزمون طبق مفاد این آگهی ) از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به اداره کل غرب تهران بزرگ به نشاني استان تهران، شهر تهران، خیابان دکتر فاطمي، روبروی پارکینگ هتل لاله، شماره 972 ( در عناوین شغلی قید شده در فایل Pdf عناوین شغلي و مدارک تحصیلي مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.

69 خاتمه می یابد. کلیه متقاضیان /7/ 69 آغاز و لغایت پایان روز چهار شنبه مورخ 21 /7/ ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 3 ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

سوالات استخدامی تامین اجتماعی

شرایط عمومي استخدام تامین اجتماعی :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.

3- دارا بودن حداقل 12 سال سن تمام و حداکثر سن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی.

-4 دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.

-5 دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. )ویژه آقایان(

-9 داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

-7 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

-8 استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج،

بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

-6 داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند .

تذک : ر ملاک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام

69 و محاسبه /7/ مورخ 21 سن 69 می /7/ آن ها اولین روز ثبت نام مورخ 3 باشد .

شرایط اختصاصي استخدام تامین اجتماعی :

– 2 مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضاا براساام مقااطع و رشاته هاای تحصایلی منادرج در ایان آگها ی

می باشد.

داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

– 1 شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:

-1/2 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل 24 و شرط سنی حداکثر 14 سال تمام.

-1/1 دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 24 و شرط سنی حداکثر 18 سال تمام.

-1/3 دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل 24 و شرط سنی حداکثر 32 سال تمام.

* مدارک تحصایلی موسساات آماوزا عاالی کاه ماورد تائیاد وزارت علاوم، تحقیقاات و فنااوری و وزارت بهداشات، درمان وآموزاپزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 1 : مدت خدمت سربازی، مدت اشتغال متقاضایان اساتخدام در واحادهای تابعاه ساازمان، شارکت هاای مااموریتی و تکلیفا ی )به شرح مندرج در این آگهی(، کارگزاری های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشاتی و درماانی بیمارساتان هاای مایلاد ، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند ، با ارائه گواهی پرداخات حاق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حاداکثر سان داوطلباان درماورد ایثاارگران باه حداکثرسن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که ازحداکثر 35 سال تمام تجاوز ننماید ، اضافه می گردد .

دفترچه راهنمای آزمون محلی سال ٩٦ اداره کل غرب تهران بزرگ

عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز تامین اجتماعی

فهرست سهمیه های تخصیصی تامین اجتماعی

فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی

 

 

آزمون استخدامی تامین اجتماعی 1396 ویژه اداره کل غرب تهران بزرگ دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی دانلود منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی

keyboard_arrow_up