سوالات آزمون آزمایشی ارشد زبان انگلیسی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1121 شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

سوالات آزمون آزمایشی ارشد زبان انگلیسی
سوالات آزمون آزمایشی ارشد زبان انگلیسی

پکیج کامل شامل 8 دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل 6 دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )
کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل 2 دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی اول ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی اول ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی دوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی دوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی سوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی سوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی چهارم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی چهارم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی پنجم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی پنجم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی ششم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی ششم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی ماهان

دفترچه سؤالات ازمون آزمايشي هفتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
دفترچه حل تشريحي آزمون آزمايشي هفتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
…………………………

دفترچه سؤالات ازمون آزمايشي هشتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
دفترچه حل تشريحي آزمون آزمايشي هشتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان

keyboard_arrow_up

از کنکور کارشناسی ارشد 1403 جا نمونید!!!

پکیج سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مدرسان شریف ، ماهان، پارسه، نصیر و سنجش …